12-year Duke Nukem saga #russian #dukenukem : http://lenta.ru/news/2009/05/18/dnf/

12-year Duke Nukem saga #russian #dukenukem : http://lenta.ru/news/2009/05/18/dnf/ - link